VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 12:11

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật; Còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn