VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 12:17

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Kẻ nào nói thật, rao truyền sự công bình; Song kẻ làm chứng gian, phô sự giả dối.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn