VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 11 | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 12:20-22

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại; Nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình. 21 Chẳng một tai họa nào xảy đến cho người công bình; Song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. 22 Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn