VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:12-19

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn; Nhưng khi sự ước ao được thành, thì giống như một cây sự sống. 13 Kẻ nào khinh lời dạy, ắt bị hư bại; Còn ai kính sợ giới mạng, nấy được ban thưởng. 14 Sự dạy dỗ của người khôn ngoan vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết. 15 Sự thông sáng thật được ân điển; Song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. 16 Phàm người khôn khéo làm việc cứ theo sự hiểu biết; Nhưng kẻ ngu muội bày tỏ ra sự điên dại mình. 17 Sứ giả gian ác sa vào tai họa; Còn khâm sai trung tín khác nào thuốc hay. 18 Ai chối sự khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục; Nhưng kẻ nào nhận tiếp lời quở trách sẽ được tôn trọng. 19 Sự ước ao mà được thành lấy làm êm dịu cho linh hồn; Còn lìa bỏ điều dữ, quả là sự gớm ghiếc cho kẻ ngu muội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn