VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 12 | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 13:22

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn