VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 14:1-2

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình; Song kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. 2 Ai đi theo sự ngay thẳng kính sợ Đức Giê-hô-va; Còn ai ăn ở tà vạy khinh bỉ Ngài,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn