VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 14:25-27

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta; Song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt. 26 Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc; Và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. 27 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn