VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 13 | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 14:27

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

27 Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, Đặng khiến người ta tránh khỏi bẫy sự chết.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn