VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 15:18

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Người hay giận gây điều đánh lộn; Nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn