VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 14 | Châm-ngôn 15 | Châm-ngôn 16 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 15:26

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va; Song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn