VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 16 | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 17:15

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Ai xưng kẻ ác là công bình, và kẻ nào lên án cho người công bình, Cả hai điều lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn