VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 16 | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 17:26-28

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Lấy làm chẳng tốt mà phạt vạ người công bình, Hay là đánh người tước vị vì cớ lòng ngay thẳng của họ. 27 Người nào kiêng lời nói mình có tri thức; Còn người có tánh ôn hàn là một người thông sáng. 28 Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan; Còn kẻ nào ngậm môi miệng mình lại được kể là thông sáng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn