VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 16 | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 17:7-11

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Lời tốt lành không xứng với kẻ ngu; Môi miệng giả dối lại càng ít xứng cho vua chúa thay. 8 Của hối lộ giống như viên ngọc quí trước mặt ai được nó; Dầu nó xây trở phía nào, cũng được may mắn. 9 Kẻ nào lấp giấu tội lỗi tìm cầu điều tình ái; Còn ai nhắc lập lại điều gì chia rẽ bạn bậu thiết cốt. 10 Lời quở trách thấm sâu vào người khôn ngoan, Hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu muội. 11 Kẻ gian ác chỉ tìm điều phản nghịch; Vì vậy sẽ sai một sứ giả dữ tợn đi hãm đánh nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn