VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:10-11,14

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú cao. 11 Tài vật người giàu, ấy là cái thành kiên cố của người, Trong ý tưởng người cho nó như một bức tường cao. 14 Tâm thần người nâng đỡ sự bịnh hoạn mình; Nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn