VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:22

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Ai tìm được một người vợ, tức tìm được một điều phước. Và hưởng được ân điển của Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn