VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:4-8

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Lời nói của miệng loài người là giống như nước sâu; Nguồn sự khôn ngoan khác nào cái khe nước chảy. 5 Lấy làm chẳng tốt mà nể vì kẻ ác, Đặng lường gạt người công bình trong việc xét đoán. 6 Môi kẻ ngu muội vào cuộc tranh cạnh, Và miệng nó chiều sự đánh đập. 7 Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó; Môi nó vốn một cái bẫy gài linh hồn của nó. 8 Lời kẻ thèo lẻo như vật thực ngon, Và nó thấu đến ruột gan.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn