VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 17 | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 18:9

18 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Kẻ thả trôi trong công việc mình, Cũng là anh em của kẻ phá hại.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn