VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 19:17

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn