VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 19:21

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

21 Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; Song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn