VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 18 | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 19:24-29

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Kẻ biếng nhác thò tay mình trong dĩa, Rồi không thèm đem nó lên miệng mình nữa. 25 Hãy đánh kẻ nhạo báng, thì người ngu dại sẽ trở nên khôn khéo; Khá sửa dạy người thông sáng, ắt người sẽ hiểu điều tri thức. 26 Kẻ hãm hại cha mình, và xô đuổi mẹ mình, Là một con trai gây hổ ngươi và chiêu sỉ nhục. 27 Hỡi con, hãy thôi nghe sự khuyên dạy Khiến cho con lầm lạc cách xa các lời tri thức. 28 Chứng gian tà nhạo báng sự công bình; Và miệng kẻ dữ nuốt tội ác. 29 Sự xét đoán dự bị cho kẻ nhạo báng; Và roi vọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn