VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:10-12

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Hai thứ trái cân, và hai thứ lường, Cả hai đều gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. 11 Công việc con trẻ làm, hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, Cũng đều tỏ bản tánh nó ra. 12 Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn