VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:15

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Có vàng và nhiều châu ngọc; Song miệng có tri thức là bửu vật quí giá.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn