VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:22

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Chớ nói: Ta sẽ trả ác. Hãy chờ đợi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ cứu rỗi con.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn