VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:25

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Nói cách hớp tớp rằng: Vật nầy là vật thánh! Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn