VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 24 | Châm-ngôn 25 | Châm-ngôn 26 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 25:26-27

25 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

26 Người công bình xiêu tó trước mặt kẻ gian ác, Khác nào một suối nước bị dấy đục, một nguồn nước bị hư. 27 Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt; Và cầu kiếm vinh hiển cho mình ấy gây sự tổn hại.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn