VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 2:1-4,9-10,20-22

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con, 2 Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng; 3 Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, 4 Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, 9 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành. 10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. 20 Sự khôn ngoan sẽ khiến con đi trong đường người thiện, Và gìn giữ các lối của kẻ công bình. 21 Vì người ngay thẳng sẽ được ở trên đất, Và người trọn vẹn sẽ còn ở đó luôn luôn. 22 Nhưng kẻ gian ác sẽ bị truất khỏi đất, Và kẻ bất trung sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn