VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 2:1-8

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con, 2 Để lắng tai nghe sự khôn ngoan, Và chuyên lòng con về sự thông sáng; 3 Phải nếu con kêu cầu sự phân biện, Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng, 4 Nếu con tìm nó như tiền bạc, Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, 5 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. 6 Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. 7 Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh, 8 Phù hộ các lối của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn