VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 2:10-19

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. 11 Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ gìn giữ con, 12 Để cứu con khỏi đường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà, 13 Và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, Mà đi theo các lối tối tăm; 14 Là người vui dạ làm dữ, Ưa thích sự gian tà của kẻ ác; 15 Chúng nó cong vạy trong đường lối mình, Và lầm lạc trong các nẻo mình; 16 Lại sự khôn ngoan sẽ cứu con khỏi dâm phụ, Là người đàn bà lạ nói lời dua nịnh; 17 Nàng lìa bỏ bạn của buổi đang thì, Và quên sự giao ước của Đức Chúa Trời mình; 18 Vì nhà nó xiêu qua sự chết, Và con đường nó dẫn đến chốn kẻ thác; 19 Chẳng ai đi đến nàng mà trở về, Hoặc được tới các lối sự sống;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn