VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 2:5-10

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. 6 Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. 7 Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh, 8 Phù hộ các lối của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. 9 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành. 10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn