VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 2:5-9

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va, Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. 6 Vì Đức Giê-hô-va ban cho sự khôn ngoan; từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng. 7 Ngài dành ơn cứu rỗi cho người ngay thẳng; Ngài là thuẫn đỡ của người làm theo sự đoan chánh, 8 Phù hộ các lối của người công bình, Và giữ gìn đường của thánh đồ Ngài. 9 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn