VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Châm-ngôn 3 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 2:9-15

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự công bình, sự lý đoán, Sự chánh trực, và các nẻo lành. 10 Vì sự khôn ngoan sẽ vào trong lòng con, Và linh hồn con sẽ lấy sự hiểu biết làm vui thích. 11 Sự dẽ dặt sẽ coi sóc con, Sự thông sáng sẽ gìn giữ con, 12 Để cứu con khỏi đường dữ, Khỏi kẻ nói việc gian tà, 13 Và khỏi kẻ bỏ đường ngay thẳng, Mà đi theo các lối tối tăm; 14 Là người vui dạ làm dữ, Ưa thích sự gian tà của kẻ ác; 15 Chúng nó cong vạy trong đường lối mình, Và lầm lạc trong các nẻo mình;

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn