VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 31:25-31

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. 26 Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, Phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. 27 Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, Không hề ăn bánh của sự biếng nhác. 28 Con cái nàng chổi dậy, chúc nàng được phước; Chồng nàng cũng chổi dậy, và khen ngợi nàng rằng: 29 Có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, Nhưng nàng trổi hơn hết thảy. 30 Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. 31 Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng; Khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn