VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 30 | Châm-ngôn 31 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 31:30

31 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Duyên là giả dối, sắc lại hư không; Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn