VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 3 | Châm-ngôn 4 | Châm-ngôn 5 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 4:20-27

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. 21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. 22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ. 23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. 24 Con hãy dẹp ra sự gian tà của miệng, Và bỏ cách xa con sự giả dối của môi. 25 Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, Và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con. 26 Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, Và lập cho vững vàng các đường lối con, 27 Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn