VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 5 | Châm-ngôn 6 | Châm-ngôn 7 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 6:16-19

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

16 Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: 17 Con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, Tay làm đổ huyết vô tội 18 Lòng toan những mưu ác, Chân vội vàng chạy đến sự dữ, 19 Kẻ làm chứng gian và nói điều dối, Cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn