VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 8 | Châm-ngôn 9 | Châm-ngôn 10 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 9:13-18

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Đàn bà điên cuồng hay la lối, Nàng là ngu muội chẳng biết chi cả. 14 Nàng ngồi nơi cửa nhà mình, Trên một cái ghế tại nơi cao của thành, 15 Đặng kêu gọi những kẻ đi đường, Tức những kẻ đi thẳng đường mình mà rằng: 16 Ai ngu dốt hãy rút vào đây; Và nàng nói với kẻ thiếu trí hiểu rằng: 17 Nước ăn cắp lấy làm ngọt ngào, Bánh ăn vụng là ngon thay. 18 Những người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó, Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của âm phủ.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn