VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 14 | Lê-vi Ký 15 | Lê-vi Ký 16 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 15:31

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Thế thì, các ngươi sẽ phân cách dân Y-sơ-ra-ên ra xa sự ô uế của họ, kẻo họ làm ô uế hội mạc ta vẫn ở giữa họ, mà phải chết trong sự ô uế mình chăng.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn