VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 18 | Lê-vi Ký 19 | Lê-vi Ký 20 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 19:28

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

28 Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn