VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 18 | Lê-vi Ký 19 | Lê-vi Ký 20 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 19:32

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

32 Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn