VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 1 | Lê-vi Ký 2 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 1:3-5

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì vít, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. 4 Ngươi sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người. 5 Đoạn, người sẽ giết bò tơ trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng huyết lên, và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn