VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 19 | Lê-vi Ký 20 | Lê-vi Ký 21 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 20:10

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

10 Nếu người nào phạm tội tà dâm cùng vợ của người khác, hay là phạm tội tà dâm cùng vợ người lân cận mình, người nam cùng người nữ đó đều phải bị xử tử.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn