VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Xuất Ê-díp-tô Ký | Lê-vi Ký 25 | Lê-vi Ký 26 | Lê-vi Ký 27 | Dân-số Ký

Lê-vi Ký 26:3-4

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo, 4 thì ta sẽ giáng mưa thuận-thì, đất sẽ sanh hoa lợi, và cây ngoài đồng sẽ kết bông trái.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn