VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 11 | Truyền-đạo 12 | Nhã-ca

Truyền-đạo 12:13

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Chúng ta hãy nghe lời kết của lý thuyết nầy: Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn