VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 11 | Truyền-đạo 12 | Nhã-ca

Truyền-đạo 12:7

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn