VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 1 | Truyền-đạo 2 | Nhã-ca

Truyền-đạo 1:1-2

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Lời của người truyền đạo, con trai của Đa-vít, vua tại Giê-ru-sa-lem. 2 Người truyền đạo nói: Hư không của sự hư không, hư không của sự hư không, thảy đều hư không.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn