VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 2 | Truyền-đạo 3 | Truyền-đạo 4 | Nhã-ca

Truyền-đạo 3:13

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Lại, ai nấy phải ăn, uống, và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn