VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Châm-ngôn | Truyền-đạo 2 | Truyền-đạo 3 | Truyền-đạo 4 | Nhã-ca

Truyền-đạo 3:9-11

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Kẻ làm việc có được ích lợi gì về lao khổ mình chăng? 10 Ta đã thấy công việc mà Đức Chúa Trời ban cho loài người là loài người dùng tập rèn lấy mình. 11 Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dầu vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn