VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 1 | Nhã-ca 2 | Ê-sai

Nhã-ca 1:15-17

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Hỡi bạn tình ta, mình thanh lịch thay, mình thanh lịch thay! Con mắt mình như mắt của bò câu. 16 Hỡi lương nhân tôi, chàng là xinh tốt; Thật, hợp ý thay! Lại giường của chúng ta xanh xanh. 17 Rường nhà chúng ta bằng gổ hương nam; Ván lá mái chúng ta bằng cây tòng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn