VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 1 | Nhã-ca 2 | Ê-sai

Nhã-ca 1:3c

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Dầu chàng có mùi thơm tho; Danh chàng thơm như dầu đổ ra; Bởi cớ ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn