VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Truyền-đạo | Nhã-ca 1 | Nhã-ca 2 | Nhã-ca 3 | Ê-sai

Nhã-ca 2:15

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

15 Hãy bắt cho chúng tôi những con chồn, Những con chồn nhỏ phá hại vườn nho; Vì vườn nho chúng tôi đang trổ bông.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn